شیر ظرفشویی شلنگدار ( شاوری ) ظرفشویی شلنگدار مدل راین استیل مات